The GFS Population Genetics Group - 2016

Front row from right to left: Lizhi Wang, Bill Beavis, Reka Howard, John Cameron, Yan He, Zhan You, Tracy Doubler, Vishnu Ramasubramanian

Not pictured: Danielle Dykema, Haley Trumpy

The GFS Population Genetics Group - 2013

Front row from left to right: Danielle Dykema, Haley Trumpy, Bill Beavis, Dawn Gibson, Kendra Meade

Back row from left to right: Brandon Miller, John Cameron, Shreyartha Mukherjee, Michael Paulsmeyer

Not pictured: Reka Howard, Tracy Doubler